Kamerabevakning pga. skadegörelse

BAKGRUND, SYFTE OCH AVVÄGNING TILL KAMERABEVAKNING

Varför kamerabevakar vi?

Vi har under det senaste året åsamkats omfattande skada på egendom, främst djurhagar. För att stävja skadegörelse på djurhagar och lantbrukets egendom, har vi satt upp kamerabevakning på de platser som haft regelbunden skadegörelse i form av:

 • Sönderklippta stängsel
 • Bortforslade stängsel
 • Vandaliserade grindar (exv. försök att bända upp gångjärn så att självstängande grindar stannar öppna)
 • Bortkastade spännband som varit på plats för att hålla grinden stängd, istället för hasp
 • Nedtrampade stängsel
 • Nedmonterade/virrade stängsel
 • Frånkopplad elslinga vid basstation/aggregat
 • Frånkopplad/bruten elslinga vid nästan alla passager
 • Öppnade uppställda grindar till djurhagar som vilar från bete och parasittryck, dvs sabotage av hela betesstrategin då djur med detta smiter in i fel hage
 • Nedrivna skyltar för att informera om kamerabevakning
 • Nedrivna och söndersparkade skyltar för gårdsverksamhet

Vi som äger Norrgården och vår inhyrda personal och gäster har vid flera tillfällen utsatts för hot i anslutning till grindarna vid reparation på dessa. Inte sällen har flertalet personer valt att göra detta i samråd och samförstånd, ibland bärandes kniv eller andra tillhyggen.

Effekten av ovanstående är bland annat:

 • Att förrymda djur stressas i onödan
 • Att förrymda djur skadas inom områden som inte är inrättade för djurhållning
 • Att förrymda djur orsakar skada på andra marker
 • Att våra djur skadas på förstörda staket eller grindar
 • Förstörd betesstrategi och landskapsvård

Kamerabevakningen utgör således ett stöd i vårt förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid utredningen av brott som exempelvis skadegörelse, stöld och olaga hot. Bevakningen fyller också funktionen att undvika rymningar av djur genom grindar som av annan anledning är öppna, vilket skulle kunna orsaka skador på annans egendom och innebära att djurens hälsa äventyras. Den stora mängd personer som dagligen använder dessa grindar för passage innebär att det finns en reell risk för att grindar av misstag inte stängs ordentligt.

Laglig grund

Kamerabevakningen sker med stöd av intresseavvägning. Att kamerabevaka av säkerhetsskäl bedöms i normalfallet utföra ett berättigat intresse enligt Integritetsskyddsmyndigheten och vägledningar. Vi har även enligt lag en skyldighet att tillgodose djurhälsa och djurens välbefinnande.

Alternativen till kameraövervakning är att vi dygnet runt ”patrullerar” egna marker och djurhagar för att säkra att grindar är stängda, elen påkopplad och djuren skadefria och inom säkra hagar. En sådan rutin är inte ekonomiskt försvarbar för någon gård eller familj, än mindre i en situation där egendom utsätts för brottsliga angrepp och/eller rent slarv.

Trots 60-talet polisanmälningar och dialog med samfälligheter och enskilda på ön har skadegörelsen fortsatt och grindar ha avsiktligt ställts upp. Mindre ingripande åtgärder än kameraövervakning har således inte visat sig ha effekt.

Kamerabevakningen är även ett sätt att leva upp till lagliga krav på kontroll över djuren för djurhälsans skull då rymning genom öppna grindar riskerar djurens hälsa, enligt ovan.

Vi har använt oss av följande steg när vi infört kamerabevakning vid utsatta platser runt markerna.

Personuppgiftsansvarig:

 • Anna Pensar – annapensar@gmail.com, mob: +46 (0)73 600 69 63

När upphör kamerabevakningen:

 • När vi inte behöver polisanmäla fler incidenter av skadegörelse och när detta upphör

Upplysning om rättigheter för dig som bevakas:

 • Som bevakad kan du utöva flera rättigheter, särskilt rätten att få tillgång till eller radering av dina personuppgifter. För ytterligare information, kontakta Anna Pensar enligt uppgifter ovan. Kontakta även IMY för mer information om dina rättigheter och vad som gäller för denna typ av bevakning.

Lagringstid:

 • Vi lagrar uppgifter / inspelat material i tre (3) dagar. Endast material som behöver användas i polisutredning som exv. bevisföring, lagras längre än så. Här är det utredningstiden hos polisen som avgör hur länge materialet lagras/sparas.

Vem ser materialet?

 • Enbart ägare av lantbruket samt polis/åklagare/annan relevant myndighet, vid behov och dokumenterad skadegörelse.

Används materialet för något annat syfte än beskrivet ovan, exv. överföring till tredje land eller för automatiserat beslutsfattande?

 • Nej.